Založ si blog

Učenie prostredníctvom internetu

Počas preventívneho zatvorenia škôl majú učitelia vyučovať pomocou internetu.

Ja na výklad látky používam vlastnú stránku vyuka.6f.sk, kde si každá trieda môže nájsť podklady k jednotlivým predmetom. Učím matematiku a fyziku na strednej odbornej škole. V minulosti som na základnej škole učil ešte informatiku a techniku. Ku všetkým týmto predmetom možno na stránke nájsť nejaké podklady na samoštúdium doma. Pribudnú testy, kde si žiaci budú môcť overiť nakoľko učivo zvládli a postupne budem pridávať látku, ktorú sme mali preberať počas zatvorenia školy.

Na testovanie budem používať google formuláre a server Socrative.

Tiež plánujem vytvoriť niekoľko videí na Youtube.

Server Socrative možno používať bezplatne, vtedy nie sú k dispozícií všetky funkcie, alebo s predplatným. Do konca školského roka v súvislosti s corona vírusom je na Socrative prístupná plná verzia bezplatne.

Žiaci so mnou môžu komunikovať pomocou e-mailu a komentárov na mojej stránke. Ďalším kanálom je EduPage.

Možnosti servra Socrative

Server zatiaľ nie je lokalizovaný do slovenčiny, ale možno k tomu pristúpiť aj tak, že si žiaci precvičia aj angličtinu.

Na server možno pristupovať v dvoch módoch:

 • učiteľ
 • žiak

Mód učiteľ

Registrácia

Ako učiteľ sa používateľ musí zaregistrovať. Kliknite na Sign up for free.

Vyberiete si akú verziu chcete používať:

 • Free (bezplatná)
  • do 50 žiakov v triede
  • 1 miestnosť pre triedu
  • 1 súbežná aktivita
 • Socrative Pro for K-12 teachers (60 dolárov ročne)
  • to čo vo Free plus:
  • 20 verejných alebo súkromných miestností
  • 20 súbežných aktivít
  • počítadlo času do ukončenia testu
  • možnosť importovať zoznam žiakov z CSV alebo excelovského súboru
 • Socrative pre korporácie (100 dolárov ročne) – nebudem bližšie špecifikovať

Nevýhodu jedinej aktivity vo Free je, že nemôžete spustiť naraz dva alebo viac testov. Možno to obísť tak, že poradie otázok alebo poradie odpovedí k otázkam bude náhodne generované, takže sa znižuje možnosť opisovať. Ja zvyknem voliť oba parametre.

Po kliknutí na Sign up alebo Buy now zadajte svoje prístupové údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • heslo

Po kliknutí na Next sa systém spýta na krajinu a typ organizácie, názov školy kde učíte a vyžiada si súhlas s podmienkami využívania Socrative. Ak vaša škola nie je v zozname, vyberte School not listed a objaví sa okienko, kde môžete zadať názov školy. Ďalej zadáte vašu rolu v organizácii, zvoľte Teacher alebo to čo zodpovedá vašej role.

Po úspešnom zaregistrovaní sa automaticky vytvorí miestnosť s názvom váše priezvisko plus číslo. Názov miestnosti si môžete upraviť podľa potreby.

 

Práca v učiteľskom móde

Po prihlásení do Socrative sa zobrazí stránka vpravo.

Kliknutím na Quiz sa zobrazí zoznam testov, ktoré už máte vytvorené. Kliknutím na Next sa zobrazia nastavenia, ako má test prebiehať:

 • Instant Feedback
 • Open Navigsation
 • Teacher Paced

Instant Feedback

Jednoduchá spätná väzba. Meno povinné, ukáže komentár, aká odpoveď je správna a prečo.

Open Navigation

Učiteľ môže zapnúť alebo vypnúť takmer všetky možnosti:

 • meno povinné
 • náhodné poradie otázok
 • náhodné poradie odpovedí
 • spätná väzba po zvolení odpovede – neprístupné pretože žiak sa môže k odpovedi vrátiť a zmeniť ju
 • ukáž celkové skóre po ukončení testu
 • možno prejsť testom iba raz – vo free verzii neprístupné

Teacher Paced

Podľa priebehu hodiny, učiteľ zvolí, ktorá otázka sa žiakom zobrazí, je vhodné otázku priemietať aj cez data projektor, prediskutovať, na čo presne sa pýtame, potom žiaci odpovedia, premietne sa počet zvolených odpovedí A, B,C,D …, možno diskutovať, prečo žiaci odpovedali tak alebo onak, a ak učiteľ neprezradil správnu odpoveď, možno otázku zadať znova. Obvykle sa počet správnych odpovedí zvýši, ale u niektorých problémových úloh sa žiaci často zvolia najčastejšiu odpoveď, aj keď bola nesprávna.

 

Roaster

Žiaci si zvolia skupinu do ktorej chcú patriť alebo sú zadelení do skupín automaticky a súťažia, kto prvý príde do cieľa. Zatiaľ som to neskúšal, len som si to simuloval.

 

Exit ticket

Ukončenie prebiehajúcej aktivity.

 

Quick question

Rýchla otázka. Otázka, ktorú vytvorí učiteľ ad hoc, na základe toho, ako prebieha hodina.

 

Quizzes

 • zoznam testov, ktoré máte vytvorené
 • vytvorenie nového testu
 • úprava existujúceho testu
 • spojenie viacerých testov do nového testu
 • zmazanie testu
 • Create folder – vytvorenie priečinka, čiže pre každý predmet, ročník, či tematický celok možno vytvoriť vlastný priečinok a podpriečinok (prístupné iba v PRO verzii)
 • Copy – kopírovanie testu
 • Download – stiahnutie testu ako PDF súbor, ukážka jedného z mojich testov: Newtonove pohybové zákony
 • Share – zdieľanie testu s inými učiteľmi registrovanými na Socrative, učiteľ si to z zohto odkazu importuje do svojho konta: odkaz na ten istý test

Editovanie testu

Kliknutím na existujúci test ho môžeme upravovať.

Dole je vytvorenie novej otázky, pričom si možno vybrať typ odpovedí:

 • Multiple choice – voľba z viacerých možností, pričom možno označiť, ktorá možnosť/možnosti sú správne
 • True/False – voľba či tvrdenie je pravdivé alebo nepravdivé
 • Short ansver – krátka odpoveď, učiteľ musí zadať potenciálne pravdivé odpovede, napriek tomu sa môže stať, že žiak naformuluje správnu odpoveď, ktorá sa v potenciálne správnych odpovediach nenachádza a systém odpoveď vyhodnotí ako nesprávnu. Aj keď dodatočne túto odpoveď pridáme, počet bodov u daného žiaka sa nezmení a hodnotenie musí učiteľ zmeniť mimo systém

Editovanie otázky

Vpravo je formulár na tvorbu otázok a odpovedí. Kliknutím na ikonku obrázka, možno do otázky pridať obrázok, potom nasleduje okienko pre otázku, potom nasledujú odpovede a,b,c, …, kliknutím na krížik pri odpovedi sa odpoveď zmaže, kliknutím na štvorček označíme/odznačíme správnu odpoveď (môžeme označiť viac správnych odpovedí).

Kliknutím na ADD ANSWER môžeme pridať ďalšiu odpoveď.

Do okienka Explanation možno dať vysvetlenie, prečo je daná odpoveď správna.

Kliknutím na Formating môžeme text formátovať podľa potreby:

 • tučné písmo
 • kurzíva
 • podčiarnutý text
 • dolný a horný index

Kliknutím na Save sa otázka aj s odpoveďami uloží.

Vpravo sú ešte ikony:

 • kôš – zmazanie otázky
 • šípka hore – posun otázky nahor
 • šípka dole – posun otázky nadol
 • dva listy nad sebou – kopírovanie otázky aj s odpoveďami

Zatiaľ nemám sprístupnenú verziu PRO, poslal som žiadosť, ak mi vyhovejú, tak popíšem aj možnosti verzie PRO. Niektoré užitočné funkcie som už popísal: priečinky, viacero miestností, viacero súbežných aktivít.

Results

Keď je spustená aktivita, učiteľ kliknutím na Results môže sledovať, ktorí žiaci sú prihlásení, aké odpovede zvolili, aká je úspešnosť žiakov, aká je úspešnosť jednotlivých odpovedí. Keď aktivita skončí, kliknutím na Repots výsledky testu sa vyexportujú vo formáte Excell a buď si ich stiahne na počítač alebo si ich pošle e-mailom. Tiež môže vyexportovať testy jednotlivých žiakov v PDF formáte. V PRO verzii môže tieto súbory poslať e-mailom jednotlivým žiakom. Učiteľ hneď vidí, ktoré otázky robili žiakom problém, takže sa môže cielene vrátiť k výkladu problematického učiva.

 

Mód žiak

Učiteľ najprv spustí príslušný test, potom žiakom oznámi adresu servra Socrative a názov miestnosti. Žiaci kliknú na login a zvolia Student login a zadajú názov miestnosti. Zadajú svoje meno a priezvisko, ja ešte zvyknem do testu pridať aj otázku trieda, ktorá prirodzene nemá nastavenú správnosť odpovede. Žiakom sa zobrazí otázka, po zodpovedaní otázky ďalšia a ďalšia, podľa toho, aké parametre učiteľ nastavil, tak sa môže alebo nemôže žiak k zodpovedaným otázkam  vrátiť a zmeniť. Keď žiak zodpovedal všetky otázky, systém sa ho spýta, či chce ukončiť test, ak test ukončí, tak sa mu zobrazí alebo nezobrazí výsledné skóre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svätorečenie lotra

16.06.2020

Mnohonásobne trestaný Floyd, ktorý v minulosti pri lúpežnom prepadnutí mieril pištoľou na brucho tehotnej ženy, zaplatil v obchode falošnou bankovkou. Keď si to predavačka všimla, privolala políciu. Pri zatýkaní Floyd kládol odpor, policajti naň použili príslušné chvaty a keď sa ho podarilo spacifikovať, policajt ho kolenom pritláčal k vozovke. Potiaľ by bolo všetko [...]

Nedeľný predaj 4. Výsledky prieskumu

02.06.2020

Môjho prieskumu názorov o zákaze nedeľného predaja sa zúčastnilo 582 respondentov. Z toho 59,8% mužov a 40,2% žien. Vekové zloženie bolo výrazne posunuté k dôchodkovému veku: Do 20 rokov iba 1,5%, 21-30 iba 2,2%, 31-40 bolo 7,9%, 41-50 bolo 14,8%.,51-60 bolo 22%, 61-70 bolo 36,1% a 70 a viac 15,5%. Odráža to pravdepodobne vekové zloženie čitateľov Pravdy a vyššiu motiváciu [...]

Zákaz nedeľného predaja 3. Prieskumy 2Muse a Focus

28.05.2020

Môj dotazník k zákazu nedeľného predaja bude prístupný ešte vyše 36 hodín. Uzavretý bude v piatok o polnoci. Zatiaľ ho vyplnilo 518 respondentov, noví už takmer nepribúdajú, ale nechám ho dobehnúť, ako som pôvodne naplánoval. Dotazník Medzičasom agentúra Focus zverejnila svoj prieskum. Zaujímavosťou oboch prieskumov je, že agentúry nezverejnili (aspoň ja som to nikde [...]

Nice

Polícia zadržala v súvislosti s útokom v Nice tretieho podozrivého

31.10.2020 12:57

Páchateľ podľa starostu Nice vykrikoval "Alláhu akbar" (Boh je najväčší). Polícia ho po útoku viackrát postrelila a zadržala.

Celoplošné testovanie / Trenčinaske Teplice /

Do testovania v Trenčianskych Tepliciach sa zapojila primátorka, jej dcéra, aj dron

31.10.2020 12:13

Mesto vytiahlo do boja proti dlhým radám silný tromf - dron.

Soňa Belanská, Ide o pravdu

Psychiatrička Belanská v Ide o pravdu: Čaputová komunikuje pokojne, vláda zmätočne

31.10.2020 12:00

Komunikácia nariadení a zákazov je pri pandémii kľúčová. „Ak nedostávame odpovede na otázky, začína narastať nervozita,“ povedala psychiatrička Soňa Belanská.

Ružinov, testovanie, koronavírus

Otestovali sme drive-thru. Za pol hodinu sme boli out

31.10.2020 10:14

Tma, sychravo, dážď. Ak ste v bratislavskom Ružinove chceli mať pri testovaní na koronavírus pole position na drive-thru, museli ste si poriadne privstať.

Tibor Menyhért

Tak dlho sa hádali na maličkostiach, až z toho bola veličkosť

Štatistiky blogu

Počet článkov: 156
Celková čítanosť: 319070x
Priemerná čítanosť článkov: 2045x

Autor blogu

Kategórie